[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา

เดิมงานการศึกษานอกโรงเรียน  อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก  ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2528  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครนายก  สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  ให้ทำหน้าที่รับผิดชอบงานการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายก  เมื่อพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม  2551 พรบ.ดังกล่าวกำหนดให้มีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรียกโดยย่อว่า สำนักงาน กศน.”  มี   “เลขาธิการสำนักงาน กศน.”  ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีและเป็นผู้บังคับบัญชา ส่วนในระดับจังหวัด  กำหนดให้มีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดมีผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานและในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ที่ตั้งสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก

ตั้งอยู่เลขที่ 3/1 ซอยสุวรรณศร 3  ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่

ที่ตั้งและอาณาเขต

 จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และ เส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 305 เลียบคลอง รังสิตผ่านอำเภอองครักษ์ถึง จังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กม. แต่ถ้ามีการก่อสร้างทางคมนาคม สายตรงจากกรุงเทพฯ จะมีระยะทางประมาณ 60 กม. มีเนื้อที่จังหวัดประมาณ 2, 122ตร.กม.หรือ ประมาณ 1,326,250 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

- ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี


- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี

เขตการปกครอง

           จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองเป็น 4 อำเภอ  40 ตำบล  408 หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

           1. อำเภอเมืองนครนายก     มี   12  ตำบล     125  หมู่บ้าน   2  เขตเทศบาล   12  อบต.

           2. อำเภอบ้านนา                มี   10 ตำบล      116  หมู่บ้าน   2  เขตเทศบาล   10  อบต.

           3. อำเภอปากพลี               มี    7  ตำบล        51  หมู่บ้าน   1  เขตเทศบาล     7  อบต.

           4. อำเภอองครักษ์              มี  11  ตำบล      116  หมู่บ้าน   1  เขตเทศบาล   11  อบต.

ปรัชญา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาคิดเป็น

วิสัยทัศน์

กศน. ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ

พันธกิจ

1.    จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.    ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน  ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3.    ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4.    พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบ

5.    พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

1.         ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2.         ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่ม

3.         ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น  อาทิ  หมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท  หมู่บ้านแห่งการอ่าน  บ้านหนังสือชุมชน
แหล่งการเรียนชุมชน

4.         ประชาชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมี กศน.ตำบล ศูนย์การเรียนชุมชน และแหล่งการเรียนรู้อื่นในชุมชนเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้

5.         ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์

6.         ชุมชนมีการจัดการความรู้ของชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

7.         ชุมชนและทุกภาคส่วน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

8.         หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาและนำสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการเพิ่มโอกาสและยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้

9.         บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง

 

10.     หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย

1.       แหล่งเรียนรู้

1.1   กศน.ตำบล

 

1.1.1 สังกัด กศน.อำเภอเมืองนครนายก                             1.1.2 สังกัด กศน.อำเภอบ้านนา1.1.4 สังกัด กศน.อำเภอองครักษ์

ชื่อ กศน.ตำบล

ที่ตั้ง

ผู้รับผิดชอบ

กศน.ตำบลพระอาจารย์

โรงเรียนนัชรุดดีน ต.พระอาจารย์  อ.องครักษ์ 

นายภาคภูมิ โครตโนนกอก

กศน.ตำบลบึงศาล

อบต.บึงศาล ต.บึงศาล  อ.องครักษ์ 

นางกฤษณา  ทองใบ

กศน.ตำบลศีรษะกระบือ

อบต.ศีรษะกระบือ ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ 

นายเสกกสรรค์  ทองหุล

กศน.ตำบลโพธิ์แทน

อบต.โพธิ์แทน  ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ 

น.ส.สุกุมา  สิงห์เสนา

กศน.ตำบลบางสมบูรณ์

อบต.บางสมบูรณ์  ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ 

น.ส.ลัดดา  มะลิขาว

กศน.ตำบลทรายมูล

ชุมชนคลองอ้อม  หมู่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ 

นางเบญจมาศ สิริรัตนพันธุ์

กศน.ตำบลบางปลากด

ศูนย์แสดงสินค้า OTOP ต.บางปลากด อ.องครักษ์

น.ส.รัตนากร พิมพ์ประสิทธิ์

กศน.ตำบลบางลูกเสือ

อบต.บางลูกเสือ ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ 

น.ส.อัญชลี  นุ่มสารพัดนึก

กศน.ตำบลองครักษ์

อบต.องครักษ์  ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ 

นายธนารัตน์  พละอาจ

กศน.ตำบลชุมพล

อบต.ชุมพล ต.ชุมพล  อ.องครักษ์ 

นางวราภรณ์  สุขปลั่ง

กศน.ตำบลคลองใหญ่

ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ 

น.ส.ปริษา  คงเจริญ

 
 


เข้าชม : 2789
 
 

 


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก 
 ๓/๑  ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์  ๐-๓๗๓๔-๙๖๕๒
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04    Webmaster