[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
การเทียบระดับการศึกษา

  

การเทียบระดับการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการ รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา และมีหลักฐานการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแสดงสถานะในสังคมหรือการศึกษาต่อ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลทั่วไปมีความกระตือรือร้นในการที่จะแสวงหาความรู้ เพิ่มทักษะและสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพื่อตอบสนองความต้องการได้รับการยอมรับความรู้ และประสบการณ์ของผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ซึ่งจะทำให้มีความมั่นใจในตนเอง มั่นใจในสถานภาพทางสังคม


 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

 

           ๑.  มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

๒.  มีอายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน

๓.  ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ

๔.  เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ขอเทียบระดับการศึกษา และประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน

กรณี บุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจและมีสถานประกอบการอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓ ปี   นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน

๕.ประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา
                                     หลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา

            ผู้ขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ต้องยื่นใบสมัครพร้อมนำหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ดังนี้

๑. รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. จำนวน ๒ รูป หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ   ไม่สวมหมวก (รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน และไม่ใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์) สำหรับติดใบสมัคร ๑ รูป ติดบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน ๑ รูป

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงไปแสดง

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริงไปแสดง กรณีเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แสดงหลักฐาน หนังสือเดินทาง

๔. สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง

กรณีหลักฐานตามข้อ ๒. ๓. และ ๔. ไม่ตรงกัน ให้สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมฉบับจริงไปแสดง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า

๕. หลักฐานที่แสดงถึงการประกอบอาชีพในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน

๖.  แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบการ         

     กรณีที่เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา แต่ยังประเมินไม่ครบตามเงื่อนไข และมีความจำเป็นต้องย้ายสถานศึกษา จะต้องนำหลักฐานผลการประเมินจากสถานศึกษาเดิมมาแสดงประกอบการสมัครใหม่ด้วย ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาต้องรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ       

 

              ค่าใช้จ่ายในการประเมินเทียบระดับการศึกษา

 

 

               ๑. ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในอัตราคนละ,๕๐๐ บาท ต่อครั้ง ในทุกระดับการศึกษา

    อนึ่ง  หากผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านการประเมินมิติใดมิติหนึ่ง และประสงค์จะเข้ารับการประเมิน ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประเมินในอัตราคนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง ในทุกระดับการศึกษาเช่นกัน

๒. ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิชาการ ซึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาในรุ่นนั้น ๆ

   วิธีสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

 

           บุคคลใดที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และหลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมิน ครบถ้วน สามารถสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ตามเขตบริการของสถานศึกษา ที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา  

                   พื้นที่รับผิดชอบ
 

                  ๑. กศน. อำเภอเมืองนครนายก   รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมือง  อำเภอปากพลี  โทรศัพท์  ๐๓๗-๓๑๓๖๗๑
                  ๒. กศน.อำเภอบ้านนา  รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอบ้านนา อำเภอ องครักษ์         โทรศัพท์  ๐๓๗-๓๒๓๙๓๙

 

 


เข้าชม : 1701
 
 

 


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก 
 ๓/๑  ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์  ๐-๓๗๓๔-๙๖๕๒
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04    Webmaster