[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

การศึกษาพื้นฐาน
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

รายละเอียดการรับสมัคร

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร       
                 - มีสัญชาติไทย หรือมีคุณสมบัติตามรเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2535
                 - เป็นผู้พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
                 - มีความรู้ในแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับประถมศึกษา
             ไม่จำกัดพื้นความรู้ สำหรับพระภิกษุสามเณรจะต้องสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรีมาก่อน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
              สอบได้วุฒิหรือระดับชั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ มัธยมปีที่ 3 (ม.3เดิม) หรือประถมศึกษาปีที่ 7 (ป.7) หรือประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือการศึกษาผู้ใหญ่ระดับที่ 3 หรือการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3 หรือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือนาฏศิลป์ขั้นต้นปีที่ 3 หรือวุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่าประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 หรือนักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาเอก หรือใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสิทธิบางอย่างหรือใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ประถมปีที่ 7 เพื่อสิทธิบางอย่าง หรือเป็นผู้ที่เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศ ระดับชั้น(เกรด) การศึกษาปีที่ 7 หรือสอบได้ระดับชั้น(เกรด) การศึกษาอย่างน้อยปีที่ 7 หรือสอบตก ป.7 ปีการศึกษา 2550 ถือว่าได้ ป.6
              สำหรับพระภิกษุสามเณรจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นและต้องสอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
              สอบได้วุฒิหรือระดับชั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ มัธยมปีที่ 6 (ม.6เดิม) หรือประโยคมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือการศึกษาผู้ใหญ่ระดับที่ 4 หรือการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 4 หรือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเปรียญธรรม 3 ประโยค หรือวุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น  ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 หรือนักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาเอก หรือใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสิทธิบางอย่างหรือใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ประถมปีที่ 7 เพื่อสิทธิบางอย่าง หรือเป็นผู้ที่เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศ ระดับชั้น(เกรด) การศึกษาปีที่ 10 หรือสอบได้ระดับชั้น(เกรด) การศึกษาอย่างน้อยปีที่ 10 หรือสอบตก ม.ศ.3 ปีการศึกษา 2523 ถือว่าได้ ม.3
              สำหรับพระภิกษุสามเณรที่จะสมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกวิธีเรียนให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม

 


หมายเหตุ
              - การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทำได้ตลอดปีการศึกษา ณ ศูนย์การเรียนที่ใกล้หรืออยู่ในพื้นที่ของท่าน
              - การขึ้นทะเบียนนักศึกษาให้ขึ้นทะเบียนได้แห่งเดียว(ยกเว้น กรณีย้ายสถานศึกษา)
เข้าชม : 1676
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอองครักษ์
ถนนหน้าอำเภอ ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 0-3739-1895  โทรสาร 0-3739-1878  

ksnongkharak_ny@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04    Webmaster