[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจข่างสารข้อมูลและเทคโนโลยีความเสื่อมโทรมสภสพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางคุณธรรมจริยธรรมส่งผลให้เกิดการแข่งขันและขัดแย้งกันมากขึ้นดังนั้นความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงความเข้าใจในสถานการณ์มีหลักการคิดอย่างมีเหตุผลและสังสรรค์สามารถต่อสู้กับกระแสวิกฤตต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลรู้จักประเมินตนเองรู้จักตั้งเป้าหมายในชีวิตมีขอบเขตและสาระทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นมิติของการเรียนรู้ ให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนและรู้จักกระบวนการที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาชีวิตและ สามารถอยู่ร่วมกับผ็อื่นและในสังคมได้อย่างมีควาสุข

 

 

ทักษะชีวิมีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องมีทักษะชีวิตในเรื่อง ที่สอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาการตามอาชีพตามวัยตามวุฒิภาวะการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตจึงม ีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งทางด้านสุขภาพอนามัยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความเป็นประชาธิปไตย ด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒนาความรู้ความคิดของตนเองครอบครัวชุมชนสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเข้าชม : 532
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอองครักษ์
ถนนหน้าอำเภอ ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 0-3739-1895  โทรสาร 0-3739-1878  

ksnongkharak_ny@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04    Webmaster