[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีความเอื้ออาทรต่อกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
            กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนมี 5 ด้าน คือ
            1. ด้านเศรษฐกิจ                 -   กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
            2. ด้านการเมือง                  -   กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
            3. ด้านสังคม                       -   กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้            
            4. ด้านสิ่งแวดล้อม              -   กิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
            5. ด้านศิลปวัฒนธรรม          -   กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

 

                การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่ หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ให้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้    และทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้    เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง    สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง     และประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย      ตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี       มีการพัฒนาที่ยั่งยืน             มีการจัดโครงการ ดังนี้

 
-โครงการนำร่องการจัดการศึกษาด้านอาชีพเพื่อบริการชุมชนและสังคม
-โครงการ Internet สำหรับผู้สูงอายุ
-โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพเข้าชม : 972
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอองครักษ์
ถนนหน้าอำเภอ ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 0-3739-1895  โทรสาร 0-3739-1878  

ksnongkharak_ny@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04    Webmaster